Geguritan

Brak!

 

byuh, byuh!

tengah wengi kok disemprot

ra dunung tenan, wong lagi teka

lungguh neng pojok karo ngemplok

sinambi ngerasakke lungkrahe boyok

suarane jedak-jedok, dhadha kaya rontok

 

weleh, weleh!

kawate wis tugel-tugel,

kertase wis suwek-suwek,

klambine dadi sesek,

sumingkira yen ora pingin balungmu remek

 

rusak, rusak!

wong turu digasak

aja seneng ngrusak

iki lho balesane…(Krosak, brak, brak!)

     Surabaya, 28 Juni 2011

Iklan

Comments (4)

geguritan

seneng

 

seneng, kuwi aja mung meneng

apa maneh kenceng-kenceng digegem

dumen kanggo liyan ben anteng

eman-eman yen ing njaba dadi getem-getem

mrana-mrene rasane ora ayem

 

susah kuwi aja mung meneng

kuncine ngupaya sing temen

kanthi ati kang menep

sirikana sambatan mbrengengeng

muga-muga tembene dadi seneng

 

surabaya, 30 mei 2011

 

Comments (1)

Semangat Keong Racun

“Edan tenan ! Mosok regane beras ganti kabeh.” Grenenge wong Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, nalika blonjo neng Pasar Waduk Kedurus dek Minggu (1/8/2010), katon gregetan. Mbuh apa wae sing digunem wong wedok setengah tua kuwi karo mlaku ninggalke toko pracangan iku.

Ning lamat-lamat wong kuwi neruske pangucape. Kira-kira yen ora kliru unine ngene. “Makane jaman saiki keong beracun wae dipangan. Lha arep tuku beras wis ora kuwat.” Bakul lombok sing lagi ngetung bathi sajak kumekelan karo nyauti. “Keong racun malah nekakke duit yu.”

Aku sing nyoba nguping, karo ngetutke bojoku blonjo dadi mesem dewe. “He he he!”  Sak nalika klumlawe marang lagu keong racun-ne Sinta lan Jojo sing sumebar lewat youtube.

“Keong racun, kuwi bentuke kaya apa ?” Saute bakul klapa. “Yake kaya sing neng sawah ireng-ireng kuwi ya,” kandhane si bakul lombok sing kawit mau ngetung duwit ora rampung-rampung. Maklum  sakjoke rega lombok mundak, bakul siji iki sumringah terus. Ning sawalike, sing tuku akeh-akeh gedumel sinambi terus nyoba-nyoba ngenyang supaya entuk murah. Mulane bebasane wong biyen cukup mangan sega karo sambel wis ora pas maneh.  Amarga rega beras lan lombok mundakke nganti tekan mbulan.

Mbalik neng keong racun sing syair-e kira-kira mangkene: dasar kau keong racun, baru kenal eh ngajak tidur, ngomong nggak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung, kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku, eh ku takut sekali, tanpa basa basi kau ngajak happy happy, eh kau tak tahu malu, tanpa basa basi kau ngajak happy happy. Mulut kumat kemot, matanya melotot, lihat body semok, pikiranmu jorok, mentang-mentang kau kaya, aku dianggap jablay, dasar koboy kucai, ngajak check-in dan santai, sorry sorry sorry jack, jangan remehkan aku, sorry sorry sorry bang, ku bukan cewek murahan.

Miturutku lagu sing syaire rada kosro iku ngandut kritik sosial sing tajem lan jeru marang keadilan ing negara iki. Khususe kanggo para penguasa, sing sugih sembarange nganti sak penake dewe ngidek-ngedik wong cilik utawa wong kesrakat. Korupsi ngiwa-nengen dienggo seneng-seneng, saba mal-mal, gendhakan lan sapununggalane. Ora wedi dipenjara, merga penegak hukume ya padha keblinger kiblate.

Yen wis neng ngarep meja, gawe kebijakan sing nyengsarakke wong cilik. Akibate, wong cilik sing kesrakat arep tuku beras lan lombok wae ora kuwat, apa maneh nyekolahke anakke nganti sarjana, wis  ora mungkin. Merga jaman saiki ora ana sekolahan sing gratis, kabeh mbayar. Malah ana sing nganti atusan juta. Duit saka ngendi sing arep dienggo bayar sekolah ?

Mulane lagu iki sak jane ngono, sepisan maneh miturutku, iso kanggo penyemangate wong kasrakat  kanggo ngupaya urip sing luwih apik, supaya ora diidek-idek lan diremehake keong racun.

Weleh ! Bojoku blanjane wis rampung. Sepurane dulur, tak mulih disik. Ya muga-muga keong racun bisa dadi ‘racune’ sedulur-sedulur kabeh, kanggo nggayuh kamuktene urip lan kemakmurane bumi pertiwi iki. Nuwun

NB: tulisan ing dhuwur mung awujud uneg-uneg utawa opini

Comments (3)

Pengumuman SNMPTN 2010

Wong tua sing anake nembe lulus SMA, banjur nerusake neng perguruan tinggi negeri, mulai Jemuah bengi (16/7/2010) utawa Setu esuk (17/7/2010) mesthi degdeg ser jantunge. Lha piye, pas dina iku asile seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) diumumne kanthi online utawa liwat koran esuk terbitan Setu.

Yen ketampa, mesthi padha bungah, malah ana sing padha sukuran. Nanging let sedina, rasa bungah mau sithik-sithik luntur. Amarga kudu mikirake duwek kanggo daftar ulang lan thethek bengek liyane. Malah ana sing kepeksa utang ngiwa nengen, neng tangga teparo. Yen ora oleh utangan, sak isine omah melu disekolahake neng PGA alias Pegadaian.

Duh nelangsane. Pengin anake pinter wae kudu neretek-neretek rai gedeg. Ora mung melebu neng perguruan tinggi sing biayane puluhan nganti atusan juta. Melebu taman kanak-kanak (TK) wae butuh ragad sing ora sethithik, luwih-luwih SD, SMP lan SMA. Apa maneh ana sing diarani rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Ceritane para sepuh sing putrane melebu RSBI, jan nelangsa tenan. Lha piye jare sithik-sithik duwek, sithik-sithik duwek.

Terus kapan kira-kira sekolah kuwi mutune apik tur ragade sithik, supaya bisa dinikmati dining kabeh wong. Ra peduli kuwi anake Sukro, sing nyambut gawene mung buruh tani, utawa anake Sukri sing dadi direktur perusahaan. Nuwun

NB: Tulisan ing duwur mung wujud eneg-uneg

Comments (1)

Bom Wektu Kuwi Jenenge Elpiji

Meh saben dina sasate ana kabar elpiji mbeledos. Mbuh kabar iku ing koran, televisi, utawa radio.  Ora mung mbledos, ning genine nganti ndadekake isine omah dadi areng alias kobong. Nganti-nganti sing duwe omah dadi korban, malah ora sithik sing dikabarake mati.

Pancen gegirisi tenan yen ngomong bab gas elpiji lan kompore minangka gantine (konversi) lenga lemah utawa minyak tanah. Utamane elpiji ukuran telung kilogram sing dikhususake kanggo wong kasrakat utawa prasejahtera mengisor. Yen ora tabunge sing bocor, ya karete regulator lan selange sing bocor terus ngowos. Ditamabah maneh wong sing duwe elpiji ora mudeng, akibate blaarrrrrrrrrr…! mbledos.

Dadine saiki iki bisa diarani wong kasrakat saiki iki lagi didumi bom wektu sing jeneng elpiji. Miturut guyone wong-wong sing nongkrong neng warung kopi neng daerah Rungkut, Surabaya, ben menungsa sing mlarat kang bisane mung ngerepoti lan njaluk sumbangan marang pamerintah utawa wong sing sugih mati kabeh.

“Yen wong mlarat mati kabeh, dadine kari wong sugih, terus diarani makmur. Pamerintahan sukses! Rak ngono to Dul?” kandane Cak Lan marang Jendul dek Minggu  bengi (11/7/2010).

Pancen jaman saiki urip rekasa. Pengin mbalik nganggo minyak tanah, regane larang. Arep nganggo kayu, wit-witan wis entek mungsuh wedhus-wedhus  nggragas iku. Nganggo areng, wis regane larang matenge suwe.

“Sing penthing Cak Lan, warung kopi ora melu mbeledos elpijine, dadine awake dewe tetep bisa tuku kopi. Yen masak banyu dewe rekasa, tur resikone kebledosan elpiji,” celathune Jendul. “He he he he !  Iku ngono awakmu,” saute Cak Lan. Nuwun

Catetan: foto omah kobong ing duwur mung ilustrasi

Tinggalkan sebuah Komentar

Geguritan ‘Malem Ganjil’ Kapacak Ing PS

geguritan_jokoSyukur alhamdulillah lan matur nuwun kanggo kru Majalah Panjebar Semangat, dene uwis kersa muat tulisan geguritanku kanthi irah-irahan ‘Malem Ganjil.’ Tulisan iku kapacak ing rubrik Taman Geguritan, Panjebar Semangat (PS)  edisi 37, 12 September 2009.

Geguritan iki kacipta nalika wulan Ramadhan setaun kepungkur, ngadepke malem ganjil. Nanging nembe iso dak kirim neng PS akir-akir iki. Dilalah, kok pas usume wong manekung ing malem ganjil, tulisan iki muncul.

Ya, banget panuwunku marang sederek-sederek sing mandegani majalah basa Jawa iki. Muga-muga tansah pinaringan sihing Gusti Allah.

Comments (5)

Sega Boran Lamongan? Emmm….!

sega boran_martaSega boran kuwi wujude kaya apa ta ? Mangkono pitakone kanca-kanca nalikane perjalanan tumuju Kutha Lamongan, Jawa Etan. Wektu iku, Jemuah Wage, 5 Juni 2009,   bandul jam ing angka 11.46 bengi.  Lakune rombongan kang numpak kendaraan roda papat kleser-kleser tumekan alun-alun.

“Endi, bakule sega boran?” Kanca liyane saknalika sumaur  “neng kana lik, Jl Basuki Rahmat. Pokoke yen ana bakul ndeprok lungguh pinggir dalan jejer-jejer tur nganggo kemben yo iku sing diarani bakul sega boran. ”

Pancen bener, tekan Jl Basuki Rahmat katon wong setengah tuwa nganggo jarit lungguh pinggir dalan ngadep baskom lan tenggok isi panganan. Banjur neng ngarepe ana wong lungguh ndodok nyangga pincuk.

“Oalah ! Iki ta sing diarani sega boran. Sampean gawekke buk (bu),” ujare kanca-kanca. “Lawuhe napa mas. Enten bandeng, iwak kutuk, otak-otak, endhok dadar, tempe, tahu, daging, sate uritan (endhog pitik sing isih neng njero weteng), jerohan,”  kandhane bakule sing ngaku jenenge Katiyani.

Yen aku pilih otak-otak iwak wae. Iki panganan favoritku. Nanging ora mung lawuh mau. Sega boran isih ditambahi menu kusus, yaiku embuk (gembuk) lan sambel kang kas banget. Sambel sega boran iku nganggo kelapa, dadine rasane gurih-gurih pedes. Ben luwih nikmat,  mangane karo ndodok kang dadi cirikase penggila sega boran. “Niki sing sadean sak deret, tiyang sekawan taksih sederek sedaya,” kandhane Katiyan.  

Banjur apa sebabe diarani sega boran ? Miturut Katiyan, diarani sega boran amarga segane diadahi boran. Bentuke mirip rinjing utawa tenggok ning rada dhuwur. Sega boran iki etungane murah. Sak pincuk mung Rp 5.000. Nuwun

Comments (2)

Older Posts »